ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ: ਘਰ > ਆਮ ਸ੍ਰੋਤ


ਆਮ ਸ੍ਰੋਤ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੀ(ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ

ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।