ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ: ਘਰ > ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ

ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਂਡਰਿੰਗ (ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਅੱਖਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ), ਫ਼ੌਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ:

ਗੁਰਮੁਖੀ ਫ਼ੌਂਟ

ਉਪਲਬਧ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫ਼ੌਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਸਾਬ ਫ਼ੌਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਅਆਊਟ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਅਆਊਟ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਬਰੇਂਜ

ਯੂਨੀਕੋਡ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਬਰੇਂਜ - ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰਾਂ ਸਹਿਤ

ਫ਼ੌਂਟ ਬਣਾਉਣੇ

ਗੁਰਮੁਖੀ ਫ਼ੌਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਓਪਨ ਟਾਈਪ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।